Repræsenstrantskabsmøde

INFO BUTIKKEN

Lindegade 3 - 4400 Kalundborg - Tlf. 59 51 11 60 - Email. mail@infobutik.dk

INVITATION TIL REPRÆSENTANTSKABMØDE 20017

 

Repræsentantskabsmøde: tirsdag den 28. februar 2017 - Kl. 19:00 i Infobutikken

 

Tilmelding inden den 20. februar til Ditte schwartzbach@mail.tele.dk

Dersom du tilslutter dig spisning som består af pølse / ostebord.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 3 medlemmer vælges i ulige år. 2 medlemmer vælges i lige år.

Valgene er gældende i 2 år.

På valg

Margit Nielsen: Margits hyggehjørne gerne genvalg

Anne Christensen: Kræftens bekæmpelse gerne genvalg

Ditte Schwartzbach: Offerrådgivningengerne genvalg

 

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af 2 kritiske revisorer.

8. Valg af 2 revisorsuppleanter.

9. Indkomne forslag.

10. Bestyrelsen aktivitetsplan for det kommende år.

11. Eventuelt.

 

Webmaster - Arne Christensen - Amtstue Allé 45 - 4100 Ringsted - Tlf. 22 90 11 60 - E-mail. tac@live.dk