Repræsenstrantskabsmøde

INVITATION TIL REPRÆSENTANTSKABMØDE 2018


Repræsentantskabs møde: den 5. april 2018

Kl. 19:00 i Infobutikken


Tilmelding inden den 2. april til Ditte schwartzbach@mail.tele.dk

dersom du tilslutter dig spisning som består af pølse / ostebord.


1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 3 medlemmer vælges i ulige år. 2 medlemmer vælges i lige år.


Valgene er gældende i 2 år.

På valg er:

Eigild Hansen: Ældresagen ønsker ikke genvalg

Steen Ehlers: Diabetesforeningen gerne genvalg


6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af 2 kritiske revisorer.

8. Valg af 2 revisorsuppleanter.

9. Indkomne forslag.

10. Bestyrelsen aktivitetsplan for det kommende år.

11. Eventuelt.